CISCO

Στo σχολείο μας προσφέρεται το μάθημα κατεύθυνσης ΔΙΚΤΥΑ - CISCO για τη Β και Γ Λυκείου. Το Λύκειο Κοκκινοχωρίων Φώτη Πίττα είναι εγκεκριμένη Ακαδημία CISCO από το Υπουργείο Παιδείας.

Γενική Περιγραφή
H ακαδημία δικτύων Cisco (Cisco Networking Academy) αποτελεί ένα παγκόσμιο καινοτόμο εκπαιδευτικό μάθημα/πρόγραμμα που διδάσκεται με το ίδιο ακριβώς περιεχόμενο, υλικό, λογισμικό και εργαστηριακό εξοπλισμό σε περισσότερες από 10.000 ακαδημίες σε 170 χώρες σε 1.000.000 μαθητές-σπουδαστές ετησίως.
Το περιεχόμενο του μαθήματος καλύπτει διεξοδικά τα πλέον απαραίτητα θέματα Δικτύων Η/Υ, από εισαγωγικές έννοιες έως και σύνθετες εφαρμογές, με ιδιαίτερη έμφαση στην πρακτική κατάρτιση. Ξεκινά από βασικές έννοιες δρομολόγησης (routing) και μεταγωγής (switching) και καταλήγει σε υψηλού επιπέδου τεχνολογίες διασύνδεσης. Ακόμα περιλαμβάνει εισαγωγή σε τεχνολογίες ενσύρματων και ασύρματων δικτύων, ρύθμιση ενσύρματων και ασύρματων τοπικών δικτύων,  πρωτόκολλα και θέματα ασφάλειας δικτύων.
Το μάθημα γίνεται στην ελληνική γλώσσα με ταυτόχρονη χρήση της αντίστοιχης αγγλικής ορολογίας. Η ύλη και οι εξετάσεις είναι στα αγγλικά, υπό μορφή ερωτήσεων/πολλαπλής επιλογής και αντιστοίχισης, με χρήση τεχνικών που προάγουν την κριτική σκέψη κι όχι την κενή αποστήθιση. Το μάθημα στηρίζεται στη χρήση του Διαδικτύου, σε συνδυασμό με εκτενή πρακτική εξάσκηση σε κατάλληλα εργαστήρια πλήρως εξοπλισμένα με σύγχρονης τεχνολογίας δικτυακό εξοπλισμό, καθώς και στη χρήση εξελιγμένου λογισμικό προσομοίωσης, του Cisco Packet Tracer. Να σημειωθεί ότι, χρησιμοποιείται ένα υπερσύγχρονο σύστημα διαχείρισης μάθησης (learning management system LMS), το οποίο είναι ιδανικό για τη διαχείριση, την τεκμηρίωση, την παρακολούθηση, την υποβολή εκθέσεων και την παροχή υψηλής ποιότητας ηλεκτρονικής εκπαιδευτικής τεχνολογίας (e-learning). Επιπροσθέτως, το μάθημα ανανεώνεται και προσαρμόζεται σε κάθε αλλαγή και εξέλιξη που προκύπτει στον τομέα των δικτύων.

Γενικός σκοπός
Σκοπός του μαθήματος είναι να εφοδιάσει τους μαθητές με τις τεχνικές δεξιότητες και το θεωρητικό υπόβαθρο που θα τους επιτρέψει να υλοποιούν οποιοδήποτε δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών.


Στόχοι
Στο τέλος του μαθήματος οι μαθητές θα είναι ικανοί να:
• σχεδιάζουν
• οργανώνουν
• εγκαθιστούν
• λειτουργούν
• αξιολογούν
• συντηρούν
δίκτυα μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων καθώς και δίκτυα μεγάλων εταιριών ή εταιριών παροχής υπηρεσιών με τη χρήση νέων τεχνολογιών.

Διδακτικά βιβλία και βασικές ενότητες
Το μάθημα/πρόγραμμα διδάσκεται με τη χρήση ηλεκτρονικών βιβλίων που βρίσκονται στην ιστοσελίδα http://www.netacad.com και περιλαμβάνουν τόσο το θεωρητικό υπόβαθρο  όσο και την πρακτική εξάσκηση μέσω παραδειγμάτων, διαδραστικών εφαρμογών και ασκήσεων.
Οι βασικές ενότητες του προγράμματος CCNA Routing and Switching είναι:

Β ΛΥΚΕΙΟΥ

Introduction to Networks
Εισαγωγή στα Δίκτυα

1. Explore the Network Introduction
2. Configure a Network Operating System
3. Network Protocols and Communications
4. Network Access
5. Ethernet
6. Network Layer
7. IP Addressing
8. Subnetting IP Networks
9. Transport Layer
10. Application Layer
11. Build a Small Network

1. Εξερευνώντας το Δίκτυο
2. Διαμόρφωση ενός λειτουργικού συστήματος δικτύου
3. Πρωτόκολλα Δικτύων και Επικοινωνιών
4. Πρόσβαση στο δίκτυο
5. Πρότυπο δικτύου Ethernet
6. Επίπεδο δικτύου
7. Διεύθυνση IP
8. Υποδίκτυα IP
9. Επίπεδο μεταφοράς
10. Επίπεδο εφαρμογών
11. Δημιουργία ενός μικρού δικτύου

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

Routing and Switching Essentials
Βασικές έννοιες Δρομολόγησης και μεταγωγής

1. Routing Concepts
2. Static Routing
3. Dynamic Routing
4. Switched Networks
5. Switch Configuration
6. VLANs
7. Access Control Lists
8. DHCP
9. NAT for IPv4
10. Device Discovery, Management, and Maintenance

1. Έννοιες Δρομολόγησης
2. Στατική Δρομολόγηση
3. Δυναμική Δρομολόγηση
4. Δίκτυα Μεταγωγής
5. Βασικές ρυθμίσεις μεταγωγέα
6. VLAN
7. Λίστες Ελέγχου Πρόσβασης
8. Πρωτόκολλο DHCP
9. Μεθοδολογία NAT για διευθύνσεις IP v4
10. Αναζήτηση, Διαχείριση και Συντήρηση Συσκευών

 

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα:

http://www.dmavro.com/cisco.html