Ασφαλές Σχολείο για το διαδίκτυο

Τύπος Μαθήματος

Σύνδεσμος

Προτεινόμενο Υλικό

Μάθημα από τις προτεινόμενες μαθησιακές εισηγήσεις(2Α)

http://bit.ly/ES-LFP-2a

https://esafeschools.pi.ac.cy/learning-suggestions

 Μάθημα εκτός των προτεινόμενων μαθησιακών εισηγήσεων(2Β)

http://bit.ly/ES-LFP-2b

https://internetsafety.pi.ac.cy/yliko-listing-internet-safety/material-video

 

ΚΩΔΙΚΑΣ ΟΡΘΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

 

Χρήσιμο υλικό και συνδέσμοι:

https://internetsafety.pi.ac.cy/

https://www.cybersafety.cy/

https://www.saferinternetday.org/